Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công ty TNHH huyện Lý Nhân

Thông tin địa chỉ doanh nghiệp các huyện, thành phố Thông tin địa chỉ doanh nghiệp huyện Lý Nhân  
Công ty TNHH huyện Lý Nhân

1. Công ty TNHH Dệt may Châu Giang

Trụ sở: Xã Nhân Hậu - Lý Nhân
Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh hàng dệt may
Giám đốc: Trần Thế Luân
Vốn điều lệ: 1.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0603000012, ngày cấp: 9/6/2001

2. Công ty TNHH Hiếu Huyền

Trụ sở: Khu 2, Thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân
Ngành nghề: Thương mại Vận tải Khai thác đá
Giám đốc: Đoàn Hữu Hùng - 12/4/63
Vốn điều lệ: 1.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000321, ngày cấp: 25/02/2004

3. Công ty TNHH Hưng Thịnh

Trụ sở: Xóm 10, Thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân
Ngành nghề: Xây dựng san lấp mặt bằng
Giám đốc: Trần Mỹ Hưng - 05/3/64
Vốn điều lệ: 1.350 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000052, ngày cấp: 5/3/2001

4. Công ty TNHH Nghĩa Sơn

Trụ sở: Thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Phạm Ngọc San - 10/11/40
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000293, ngày cấp: 13/11/2003

5. Công ty TNHH Ngọc Huyền

Trụ sở: Xóm 10, Thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân
Ngành nghề: Xây dựng mua bán vật liệu xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Văn Thọ - 1958
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000006, ngày cấp: 5/4/2000

6. Công ty TNHH Phương Trà

Trụ sở: Nhân Hoà, xã Hoà Hậu, Lý Nhân
Ngành nghề: Khai thác cát, sản xuất gạch ngói
Giám đốc: Trần Như Thanh - 20/05/72
Vốn điều lệ: 2.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000206, ngày cấp: 5/11/2002

7. Công ty TNHH Thân Thiện

Trụ sở: Xóm 3, Nhân Hoà, xã Hoà Hậu
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Trần Ngọc Thân
Vốn điều lệ: 550 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000017, ngày cấp: 2/7/2000

8. Công ty TNHH Thành Trung

Trụ sở: Xã Chân Lý, huyện Lý Nhân
Ngành nghề: Mua bán hàng hoá
Giám đốc: Nguyễn Thành Nam - 21/10/68
Vốn điều lệ: 1.200 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000248, ngày cấp: 30/6/2003

9. Công ty TNHH Thúy Nga

Trụ sở: Xã Hoà Hậu, Lý Nhân
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Trần Văn Lam - 01/2/60
Vốn điều lệ: 500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000277, ngày cấp: 26/9/2003 

10. Công ty TNHH Việt Hà

Trụ sở: Xã Chân Lý, huyện Lý Nhân
Ngành nghề: Sản xuất kinh doanh chế biến hàng nông sản
Giám đốc: Đỗ Xuân Hội
Vốn điều lệ: 1.700 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000052, ngày cấp: 5/3/2001

11. Công ty TNHH Xây dựng Đại Hoàng

Trụ sở: Xã Xuân Khuê, Lý Nhân
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Trương Văn Hùng
Vốn điều lệ: 1.620 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000006, ngày cấp: 5/4/2000

12. Công ty TNHH Xây dựng Hùng Cường

Trụ sở: Xã Hoà Hậu, Lý Nhân
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Phạm Đức Chiêng - 21/7/47
Vốn điều lệ: 1.500 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000268, ngày cấp: 21/8/2003

 13. Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà

Trụ sở: Xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân
Ngành nghề: Xây dựng mua bán vật liệu xây dựng
Giám đốc: Phan Ngọc Luân – 1972
Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000024, ngày cấp: 11/9/2000 

14. Công ty TNHH Xây dựng Sông Hồng

Trụ sở: Thị trấn Vĩnh Trụ
Ngành nghề: Xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Văn Tam
Vốn điều lệ: 1.900 triệu đồng
Số đăng ký kinh doanh: 0602000032, ngày cấp: 19/10/2000