Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công ty cổ phần huyện Lý Nhân

Thông tin địa chỉ doanh nghiệp các huyện, thành phố Thông tin địa chỉ doanh nghiệp huyện Lý Nhân  
Công ty cổ phần huyện Lý Nhân

1. CTCP Huy Hùng

Trụ sở: Xóm 8, Thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân
Ngành nghề: Khai thác đá, xây dựng
Giám đốc: Đoàn Hữu Quy - 12/12/39
Vốn điều lệ: 2.000 triệu đồng, tổng số cổ phần: 2000
Số đăng ký kinh doanh: 0603000035, ngày cấp: 7/15/2003
Điện thoại: 851-028

2. CTCP Nông nghiệp Lý Nhân

Trụ sở: Công Lý, Lý Nhân
Ngành nghề
: Dich vụ thương mại xăng dầu
Giám đốc: Trần Văn Hạnh - 26/3/62
Vốn điều lệ: 1.126 triệu đồng, tổng số cổ phần: 11260
Số đăng ký kinh doanh: 0603000019, ngày cấp: 6/12/2002
Điện thoại: 860-038

3. CTCP Sản xuất vật liệu xây dựng Lý Nhân

Trụ sở: Xã Nhân Mỹ, Lý Nhân
Ngành nghề: Sản xuất kinh doanh gạch ngói
Giám đốc: Trần Bá Tất - 18/9/58
Vốn điều lệ: 198 triệu đồng, tổng số cổ phần: 1980
Số đăng ký kinh doanh: 0603000013, ngày cấp: 4/11/2001
Điện thoại: 830-063

4. CTCP Thương mại Lý Nhân

Trụ sở: Thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân
Ngành nghề: Dịch vụ thương mại xăng dầu
Giám đốc: Đỗ Giang Nam - 19/10/53
Vốn điều lệ: 1.429 triệu đồng, tổng số cổ phần: 14290
Số đăng ký kinh doanh: 0603000029, ngày cấp: 4/1/2002
Điện thoại: 880-375

5. CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Lý Nhân

Trụ sở: Thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân
Ngành nghề: Kinh doanh phân bón, vật tư
Giám đốc: Lã Văn Hoa - 3/2/56
Vốn điều lệ: 106 triệu đồng, tổng số cổ phần: 1060
Số đăng ký kinh doanh: 0603000012, ngày cấp: 6/9/2001
Điện thoại: 876-887

6. CTCP Xây dựng hạ tầng cơ sở Hà Nam

Trụ sở: Nhân Đạo, Lý Nhân
Ngành nghề: Xây dựng, thương mại
Giám đốc: Trần Văn Mạnh – 1958
Vốn điều lệ: 5.000 triệu đồng, tổng số cổ phần: 50000
Số đăng ký kinh doanh: 0603000017, ngày cấp: 3/5/2002
Điện thoại: 860-129