Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công ty cổ phần huyện Duy Tiên

Thông tin địa chỉ doanh nghiệp các huyện, thành phố Thông tin địa chỉ doanh nghiệp huyện Duy Tiên  
Công ty cổ phần huyện Duy Tiên

1. CTCP Cơ khí Nông nghiệp Hà Nam

Trụ sở: Thị trấn Hòa Mạc, Duy Tiên
Ngành nghề: Dịch vụ làm đất, xăng dầu
Giám đốc: Trịnh Văn Phương - 20/3/53
Vốn điều lệ: 1.095 triệu đồng, tổng số cổ phần: 10950
Số đăng ký kinh doanh: 0603000022, ngày cấp ĐKKD: 9/9/2002
Điện thoại: 852-715

2. CTCP Dinh dưỡng Hồng Hà

Trụ sở: Khu công nghiệp Đồng Văn
Ngành nghề: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm
Giám đốc: Đỗ Đình Tiết - 18/5/68
Vốn điều lệ: 3.000 triệu đồng, tổng số cổ phần: 30000
Số đăng ký kinh doanh: 0603000042, ngày cấp ĐKKD: 12/3/2003

3. CTCP Dược Duy Tiên

Trụ sở: Thị trấn Hòa Mạc, Duy Tiên
Ngành nghề: Sản xuất kinh doanh thuốc người
Giám đốc: Nguyễn Thị Chung - 23/10/60
Vốn điều lệ: 720 triệu đồng, tổng số cổ phần: 7200
Số đăng ký kinh doanh: 0603000014, ngày cấp ĐKKD: 6/12/2001
Điện thoại: 830-564

4. CTCP Hà Hoa Tiên

Trụ sở: Khu công nghiệp Hoàng Đông
Ngành nghề: Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp
Giám đốc: Đặng Lê Hoa - 02/12/45
Vốn điều lệ: 300.000 triệu đồng, tổng số cổ phần: 300000
Số đăng ký kinh doanh: 0603000045, ngày cấp ĐKKD: 8/19/2003

5. CTCP Sản xuất và Thương mại Hoàng Dương

Trụ sở: Khu công nghiệp Đồng Văn
Ngành nghề: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm
Giám đốc: Vũ Công Trìu - 11/11/65
Vốn điều lệ: 9.000 triệu đồng, tổng số cổ phần: 20000
Số đăng ký kinh doanh: 0603000046, ngày cấp ĐKKD: 1/15/2004

6. CTCP Thương mại Dịch vụ Du lịch Duy Tiên

Trụ sở: Thịnh Hòa, Hòa Mạc, Duy Tiên
Ngành nghề: Thương mại
Giám đốc: Trần Ngọc Doanh - 1/9/57
Vốn điều lệ: 2.000 triệu đồng, tổng số cổ phần: 20000
Số đăng ký kinh doanh: 0603000015, ngày cấp ĐKKD: 2/1/2002
Điện thoại: 851-354

7. CTCP Thương mại và Chế biến dâu tằm tơ

Trụ sở: Đ7, Khả Duy, Mộc Bắc, Duy Tiên
Ngành nghề: Sản xuất chế biến tơ tằm
Giám đốc: Nguyễn Văn Sơn -10/1967
Vốn điều lệ: 850 triệu đồng, tổng số cổ phần: 8500
Số đăng ký kinh doanh: 0603000010, ngày cấp ĐKKD: 4/3/2001