Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam năm 2020

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Ban hành Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam năm 2020
Ngày 13/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3781/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Nam năm 2020.
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam giới thiệu toàn văn kế hoạch này. Xem chi tiết tại đây​./.