Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định cơ chế hỗ trợ chi phí xét nghiệm Sars-CoV-2 trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Quy định cơ chế hỗ trợ chi phí xét nghiệm Sars-CoV-2 trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 26 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND quy định cơ chế hỗ trợ chi phí xét nghiệm Sars-CoV-2 trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo quyết định, đối tượng, mức, phương thức, nguồn kinh phí và thời điểm hỗ trợ chi phí xét nghiệm Sars-CoV-2 trong phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định cơ chế hỗ trợ chi phí xét nghiệm Sars-CoV-2 trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

​Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2022.

Xem chi tiết Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam tại đây! Nghi quyet HDND.pdf