Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số trên địa bàn tỉnh Hà Nam...

Tin theo lĩnh vực Chuyển đổi số  
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2021

Ngày 12/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 568/KH-UBND ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2021.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây​./.