Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng thu ngân sách Nhà nước đạt 28,9 tỷ đồng

UBND các huyện, thành phố Huyện Kim Bảng  
Kim Bảng thu ngân sách Nhà nước đạt 28,9 tỷ đồng

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 04 của Tỉnh ủy, trong năm qua các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Kim Bảng đã tăng cường sự lãnh đạo về công tác tài chính ngân sách xã, tích cực chỉ đạo các cấp chính quyền khai thác có hiệu quả các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Kết quả, toàn huyện đã thu vào ngân sách Nhà nước (phần huyện quản lý) được 28,9 tỷ đồng, vượt hơn 100% so với kế hoạch tỉnh giao và huyện phấn đấu. Đây là năm huyện có tốc độ tăng thu ngân sách Nhà nước cao nhất từ trước đến nay.