Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Giao thông Vận tải

Các sở ban ngành Sở Giao thông Vận tải  
Sở Giao thông Vận tải
<div></div>

Địa chỉ:

Đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0351.852767. Điện thoại phòng TCHC: 0351.842794

Fax: 0351.852767

Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan:

Sở Giao thông Vận tải Hà Nam (GTVT) là cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân tỉnh; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh; đảm bảo yêu cầu thống nhất cơ chế quản lý ngành trong phạm vi cả nước. Sở GTVT do UBND tỉnh quản lý trực tiếp toàn diện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ GTVT.

Tổ chức bộ máy và biên chế:

- Khối QLNN (Văn phòng Sở) có 6 phòng ban gồm: Phòng Tổ chức Hành chính, phòng Tài chính kế toán, phòng Kế hoạch kỹ thuật, phòng Quản lý vận tải- phương tiện, người lái, phòng Quản lý giao thông, Thanh tra Sở với tổng biên chế 48 cán bộ, công chức.

- Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc có 7 đơn vị gồm :

Ban Quản lý Bến xe trung tâm

Ban Quản lý các dự án giao thông

Ban Quản Dự án Đầu tư phát triển giao thông

Ban Quản lý Dự án Xây dựng Nút giao thông Đồng Văn

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải

Trung tâm Tư vấn xây dựng giao thông

Trung tâm Đào tạo sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Tổng số cán bộ, viên chức của các đơn vị sự nghiệp là 55 người.

Thông tin về Lãnh đạo sở

1. Phạm Sỹ Lợi – Giám đốc sở

Sinh ngày: 15 tháng 3 năm 1962

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường

Trình độ chính trị: Cử nhân

Điện thoại cơ quan: 0351.841524

DĐ: 0913289254 - NR: 0351.854429

Địa chỉ nhà riêng: Số nhà 188 - Đ.Trường Chinh - Phủ Lý- Hà Nam

   2. Ông Vũ Đạo Giang - Phó Giám đốc sở

Sinh ngày 02 tháng 02 năm 1955

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.

Trình độ chính trị: Tương đương Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0351.852768

DĐ: 0913544565 - NR: 0351.855294

Địa chỉ NR: số 53 - ngõ 10 - Đường Trường Chinh - Phủ Lý - Hà Nam

     3. Nguyễn Văn Khoái - Phó Giám đốc sở

Sinh ngày 02 tháng 7 năm 1958

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0351.852054

DĐ: 0913386665 - NR: 0351.854762

Địa chỉ NR: số nhà 173 - đường Lê Lợi - Phủ Lý - Hà Nam