Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 23/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo Quy định, nguyên tắc phân cấp quản lý, khai thác là: Mỗi công trình thủy lợi phải có một đơn vị khai thác công trình thủy lợi khai thác, sử dụng. Tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với chức năng khai thác, sử dụng của đơn vị được giao khai thác, sử dụng công trình; tuân thủ theo quy trình vận hành chung trong hệ thống quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lấy diện tích phục vụ và mức độ phục vụ của công trình để phân cấp quản lý, khai thác; việc phân cấp quản lý, khai thác công trình phải đảm bảo tính kế thừa, thuận lợi trong quá trình quản lý, sử dụng nhằm phát huy tối đa năng lực phục vụ công trình.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2019 và thay thế Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Xem chi tiết Quyết định, Quy định tại đây.