Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai Báo cáo tài chính nhà nước năm 2022 tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Công khai Báo cáo tài chính nhà nước năm 2022 tỉnh Hà Nam
Ngày 20/12/2023, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 33/TB-UBND về việc Công khai Báo cáo tài chính nhà nước năm 2022 tỉnh Hà Nam.