Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chú trọng công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
Chú trọng công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Nhằm đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), những năm qua, ngành BHXH tỉnh thường xuyên tăng cường đổi mới hoạt động truyền thông. BHXH tỉnh đã ký kết với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành, đoàn thể thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”.
5 năm qua, ngành đã tổ chức và phối hợp tổ chức khoảng 400 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, đối thoại; xây dựng 322 tin, bài, phóng sự chuyên đề; cấp phát trên 30.500 quyển Tạp chí BHXH, 32.000 tờ báo BHXH; in, cấp phát khoảng 2.053.600 tờ rời, tờ gấp các loại và lắp đặt, thay thế nội dung tuyên truyền tại 11 cụm pa-nô cổ động… tuyên truyền pháp luật, chế độ, chính sách BHXH, BHYT, tăng nguồn thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn./.
Theo Báo Hà Nam