Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, công tác kiểm soát thủ tục hành chính tháng 3, phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2020

Tin tức - Sự kiện Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam  
Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, công tác kiểm soát thủ tục hành chính tháng 3, phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2020