Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ...

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  
V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý