Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
17/02/2022
Ngày 09/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 327/UBND-TH về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
14/01/2022
Ngày 24/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2232/QĐ-UBND về việc cấp thẻ giám định viên tư pháp.
14/01/2022
Ngày 08/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2111/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp.
14/01/2022
Ngày 13/01/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 01/TB-UBND về lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam năm 2022.
01/01/2022
Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2344/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
01/01/2022
Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2343/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam
25/12/2021
Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về việc tổ chức Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
21/12/2021
Ngày 17/12/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3542/UBND-KGVX về việc tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.
07/12/2021
Ngày 06/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2101/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2021”.
06/12/2021
Ngày 03/12/2021, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 3354/UBND-KGVX về việc tăng cường chỉ đạo công tác tiêm vắc xin và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
03/12/2021
Ngày 30/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Quy định về quản lý đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
03/12/2021
Ngày 30/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
03/12/2021
Ngày 02/12/2021, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 2090/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
22/10/2021
Ngày 21/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2865/UBND-KGVX về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
18/10/2021
Ngày 18/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1828/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page