Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức tại Sở Thông tin và Truyền thông

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Sở Ban Ngành  
Tình hình thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức tại Sở Thông tin và Truyền thông
Việc Nhà nước ban hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức một lần nữa khẳng định, hoạt động công vụ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một nội dung quan trọng của nền hành chính quốc gia, có vai trò quyết định đến quá trình đổi mới, cải cách và thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội.