Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả chỉ định thầu gói thầu số 05: Giám sát lắp đặt thiết bị cho gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự toán...